សកម្មភាពថែទាំ និងលើកកម្ពស់បរិស្ថានស្អាតត្រូវបានអនុវត្តទាំងនៅសាលារៀន និងសហគមន៍ រួមទាំងការធ្វើការជាមួយក្រុមជួយខ្លួនឯងក្នុងភូមិគោលដៅផងដែរ។ យើងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងបរិវេណសាលា និងផ្ទះឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការដាំដើមឈើឡើងវិញ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ផ្សេងៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។​

អាន​បន្ថែម