# ចំណងជើងការងារ ទីកន្លែង បើកកាលបរិច្ឆេទ បិទកាលបរិច្ឆេទ ត្រូវការ
1 (English) ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ (English) ខេត្តបាត់ដំបង 19/05/2021 31/05/2021 1

Good Neighbors Cambodia (GNC) is the field country office of Good Neighbors International working in 30 countries in the world. GNC is implementing long-term development program focusing on sponsorship, child protection, education, health, WASH, income generation & partnership building and advocacy in 9 Community Development Programs in 5 provinces of Cambodia; and we are expanding more programs to other provinces to meet our rapid growth. GNC is now working with key sustainability partners and relevant department of government and NGOs to impact the vulnerable people, especially children.

All interested candidates are required to send their Cover Letter and CV including salary expectation with 3 references to Mr. Suon Mean, Administration & Human Resource Department Manager, via email (hrmgnc.ho@gmail.com). Do not attach any certificates. Only short-listed candidates will be contacted for interview. All applicants are highly encouraged to visit GNC’s website and official Facebook page to discover more of our activities and get updated with new opportunity.

Candidates will be expected to comply with Good Neighbors Cambodia’s child protection policy.


អាសយដ្ឋាន: #Head Office: #71A, St. 608, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh,Cambodia.

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 880 557

អ្នក​ដែល​អាច​ទាក់ទង​បាន: (English) HR Officer

អ៊ីម៉ែល: sanineath.tun@gncambodia.org

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ