ថ្នាក់ភូមិ និងឃុំ

 • ថ្នាក់ភូមិ និងឃុំ
 • គណៈកម្មាធិការទ្រទ្រង់សាលា
 • ក្រុមកុមារ/យុវជន
 • ក្រុមគាំទ្រសុខភាពភូមិ
 • គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព
 • គណកម្មាធិការទ្រទ្រង់សុខភាពកុមារ
 • គណៈកម្មាធិការបន្សុធទឹក
 • គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 • គណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្ម
 • អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍
 • គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ
 • ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
 • ប្រធានភូមិ
 • ប៉ុស្តិ៍នគរបាល

ថ្នាក់ស្រុក

 • ការិយាល័យរដ្ឋបាលស្រុក
 • ការិយាល័យអប់រំស្រុក
 • ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ
 • ការិយាល័យសង្គមកិច្ចស្រុក
 • ការិយាល័យកសិកម្មស្រុក
 • ការិយាល័យបរិស្ថានស្រុក
 • ការិយាល័យកិច្ចការនារីស្រុក
 • គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារស្រុក

ថ្នាក់ខេត្ត

 • មន្ទីរអប់រំ
 • មន្ទីរសុខាភិបាល
 • មន្ទីរសង្គមកិច្ច
 • មន្ទីរកសិកម្ម
 • មន្ទីរបរិស្ថាន
 • មន្ទីរកិច្ចការនារី
 • ក្រសួងការបរទេស
 • ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • មន្ទីរផែនការ