• តើលោកអ្នកចង់ជួយឱ្យគ្រួសារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបញ្ចូនកូនរបស់ខ្លួនទៅសាលារៀនដែរឬទេ?
  • ធានាថាសហគមន៍នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអាចទទួលបានសេវាសុខាភិបាលកម្រិតមូលដ្ឋាន?
  • ជំរុញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីអំពីកម្មវិធីបង្កើតប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងតំបន់ជនបទ?
  • គាំទ្រការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ?

សូមទាក់ទងមក៖ កញ្ញា សេង រចនា មន្រី្តស្វែងរកមូលនិធិ

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.